COUNTERS   漢字   
-bai times ichibai nibai sanbai yonbai gobai rokubai nanabai hachibai kyūbai jūbai
-ban nights hitoban futaban miban yoban goban rokuban nanaban hachiban kyūban jūban
-bu percent ichibu nibu sanbu yonbu gobu rokubu nanabu hachibu kyūbu jūbu
-bun parts ichibun nibun sanpun yonbun gobun rokubun nanabun hachibun kyūbun jūbun
-byō seconds ichibyō nibyō sanbyō yonbyō gobyō rokubyō nanabyō hachibyō kyūbyō / kubyō jūbyō
-chaku clothes, suits itchaku nichaku sanchaku yonchaku gochaku rokuchaku nanachaku hatchaku kyūchaku jutchaku
-chō pairs of scissors itchō nichō sanchō yonchō gochō rokuchō nanachō hatchō kyūchō jutchō
-chō pieces of tofu itchō nichō sanchō yonchō gochō rokuchō nanachō hatchō kyūchō jutchō
-dai vehicles, TVs, machinery ichidai nidai sandai yondai godai rokudai nanadai hachidai kyūdai jūdai
-dan grades, steps ichidan nidan sandan yondan godan rokudan shichidan hachidan kyūdan jūdan
-do times, occurrences, degrees ichido nido sando yondo godo rokudo nanado hachido kudo jūdo
-en yen ichien nien san'en yoen goen rokuen shichien / nanaen hachien kyūen jūen
-fuku puffs of smoke ippuku nifuku sanpuku yonfuku gofuku roppuku nanafuku happuku kyūfuku juppuku
-fuku hanging scrolls ippuku nifuku sanpuku yonfuku gofuku roppuku nanafuku happuku kyūfuku juppuku
-fun minutes ippun nifun sanbun yonpun gofun roppun nanafun happun kyūfun juppun / jippun
-hai cups/glasses of drink ippai nihai sanbai yonhai gohai roppai / rokuhai nanahai happai kyūhai juppai
-hatsu rounds of ammunition ippatsu nihatsu sanpatsu yonhatsu gohatsu roppatsu nanahatsu happatsu kyūhatsu juppatsu
-hen times, occurrences ippen nihen sanben yonhen gohen roppen nanahen happen kyūhen juppen
-hen chapters ippen nihen sanben yonhen gohen roppen nanahen happen kyūhen juppen
-hiki animals, birds, fish ippiki nihiki sanbiki yonhiki gohiki roppiki nanahiki happiki kyūhiki juppiki
-hon long thin items ippon nihon sanbon yonhon gohon roppon nanahon happon kyūhon juppon
-ji hours ichiji niji sanji yoji goji rokuji shichiji hachiji kuji jūji
-jō tatamis ichijō nijō sanjō yojō gojō rokujō shichijō hachijō kyūjō jūjō
-jō reams of paper ichijō nijō sanjō yojō gojō rokujō shichijō hachijō kyūjō jūjō
-jō articles (in a document) ichijō nijō sanjō yonjō gojō rokujō shichijō hachijō kyūjō jūjō
-ka lessons ikka nika sanka yonka goka rokka shichika / nanaka hakka kyūka jukka
-ka / -nichi days ichinichi futsuka mikka yokka itsuka muika nanoka yōka kokonoka tōka
-kai no. of times ikkai nikai sankai yonkai gokai rokkai nanakai hakkai kyūkai jukkai
-kagetsu ヵ月 months ikka-getsu nika-getsu sanka-getsu yonka-getsu goka-getsu rokka-getsu nanaka-getsu hakka-getsu kyūkagetsu jukka-getsu
-kai floors (in a building) ikkai nikai sangai yonkai gokai rokkai nanakai hakkai kyūkai jukkai
-kan volumes ikkan nikan sankan yonkan gokan rokkan nanakan hakkan kyūkan jukkan
-ken buildings ikken niken sanken yonken goken rokken nanaken hakken kyūken jūken / jukken
-ki airplanes ikki niki sanki yonki goki rokki nanaki hakki kyūki jukki
-ko small objects, fruits, eggs, sweets ikko niko sanko yonko goko rokko nanako hakko kyūko jūko / jukko
-kyaku chairs ikkyaku nikyaku sankyaku yonkyaku gokyaku rokkyaku nanakyaku hakkyaku kyūkyaku jukkyaku
-ma rooms hitoma futama mima yoma goma rokuma nanama hachima kokonoma jūma
-mai flat objects, sheets, plates ichimai nimai sanmai yomai / yonmai gomai rokumai shichimai / nanamai hachimai kyūmai / kumai jūmai
-maki rolls hitomaki futamaki mimaki yomaki gomaki rokumaki nanamaki hachimaki kokonomaki jūmaki
-mei people (formal) ichimei nimei sanmei yonmei / yomei gomei rokumei nanamei hachimei kyūmei jūmei
-nen years ichinen ninen sannen yonen gonen rokunen shichinen hachinen kunen jūnen
-nin people hitori futari sannin yonin gonin rokunin shichinin / nananin hachinin kyūnin / kunin jūnin
-retsu rows ichiretsu niretsu sanretsu yonretsu goretsu rokuretsu nanaretsu / shichiretsu hachiretsu kyūretsu jūretsu
-rin flowers ichirin nirin sanrin yonrin gorin rokurin nanarin hachirin kyūrin jūrin
-ryō carriages, cars ichiryō niryō sanryō yonryō goryō rokuryō nanaryō hachiryō kyūryō jūryō
-sai 才,歳 years (old) issai nisai sansai yonsai / yosai gosai rokusai nanasai hassai kyūsai jussai
-sao chests of drawers (tansu) hitosao futasao misao yosao itsusao rokusao nanasao hassao kyūsao jūsao
-satsu volumes issatsu nisatsu sansatsu yonsatsu gosatsu rokusatsu nanasatsu hassatsu kyūsatsu jūsatsu / jussatsu
-seki ships isseki niseki sanseki yonseki goseki rokuseki nanaseki hasseki kyūseki jusseki
-shō chapters isshō nishō sanshō yonshō goshō rokushō nanashō hasshō kyūshō jūshō
-shu poems isshu nishu sanshu yonshu goshu rokushu nanashu hasshu kyūshu jūshu
-soku footwear issoku nisoku sanzoku yonsoku gosoku rokusoku nanasoku hassoku kyūsoku jussoku
-sō boats issō nisō sansō yonsō gosō rokusō nanasō hassō kyūsō jussō
-tan rolls (of kimono cloth) ittan nitan santan yontan gotan rokutan nanatan hattan kyūtan juttan
-tan land, .245 acres ittan nitan santan yontan gotan rokutan nanatan hattan kyūtan juttan
-teki drops (of liquid) itteki niteki santeki yonteki goteki rokuteki nanateki hatteki kyūteki jutteki
-ten points itten niten santen yonten goten rokuten nanaten hatten kyūten jutten
-tō large animals ittō nitō santō yontō gotō rokutō nanatō hattō kyūtō juttō
-tsu (default; objects) hitotsu futatsu mittsu yottsu itsutsu muttsu nanatsu yattsu kokonotsu -
-tsū letters, mail ichitsū / ittsū nitsū santsū yontsū gotsū rokutsū nanatsū hattsū kyūtsū juttsū
-tsui pairs ittsui nitsui santsui yontsui gotsui rokutsui nanatsui hattsui kyūtsui juttsui
-wa birds ichiwa / ippa niwa sanba yonwa gowa roppa / rokuwa shichiwa / nanawa happa / hachiwa kyūwa juppa
-wa bundles ichiwa niwa sanba yonwa gowa rokuwa shichiwa hachiwa kyūwa juppa
-wari 10% ichiwari niwari sanwari yonwari gowari rokuwari shichiwari / nanawari hachiwari kyūwari jūwari
-zen pairs of chopsticks; bowls of rice ichizen nizen sanzen yozen gozen rokuzen shichizen hachizen kyūzen / kuzen jūzen